O plaveckém středisku

 

Hlavní činností plaveckého střediska je organizace a realizace plavecké výuky pro žáky 1. stupně základních škol v rámci povinné tělesné výchovy a předplavecké výuky dětí z mateřských škol. V rámci doplňkové činnosti nabízí plavecká škola pestrou řadu různých plaveckých aktivit pro klienty od nejútlejšího věku až po věk seniorský.

Historie plavání

Od pradávných dob patřilo plavání k základním pohybovým dovednostem stejně jako chůze, běh, lezení atd. Plavání se vyvinulo jako existenční podmínka života. Člověk plaval tak, že napodoboval pohyby zvířat. Největšího rozmachu dosáhla výuka plavání ve staré Hellas, kde plavání patřilo k nejdůležitějším dovednostem člověka. České dějiny zaznamenávají výuku plavání již v první polovině 19. století. Koncem 19. století byla výuka plavání zařazena do tělesné výchovy nižších škol.

Jak vznikalo logo

Logem a symbolem Plaveckého střediska je zéva. Tento ojedinělý chráněný listožábrý živočich žijící v Indickém a Tichém oceánu se vyznačuje obrovskou silou stisku protilehlých lastur. Dorůstá délky jednoho metru a dosahuje hmotnosti kolem 250 kilogramů. Opačné pořadí prvního a posledního písmene Z – A v názvu živočicha připomíná častý jev, který se vyskytuje se při výuce plavání: „Návrat k výuce pravidelných výdechů do vody a zpětnému nácviku splývání“. Barvy lastury Zévy, vně žlutá a modrá uvnitř, jsou použity na propagačních materiálech PS. Modrá barva symbolizuje vodu a žlutá slunce v letních měsících, ve kterých se lidé plavání nejčastěji věnují.

Právní forma Plaveckého střediska Zéva, z. s.

PS v Hradci Králové je příspěvkovou organizací, od zřizovatele nedostává finanční příspěvek na činnost. PS hospodaří s finančními prostředky získanými vlastní činností, přijatými od subjektů na základě uzavřených hospodářských smluv o provedení plavecké výuky dle§ 733, o obstarání věci a s prostředky získanými doplňkovou činností. Smlouvy jsou uzavírány na podkladě objednávek se základními a mateřskými školami pro daný školní rok. Podle počtu nahlášených žáků, dětí a fakultativních výdajů v daném období stanovuje PS, po dohodě se zřizovatelem, finanční kalkulaci nabízených služeb.

PS tvoří organickou složku školní výchovy a vzdělávání. Vytváří dobré plavecké návyky a dovednosti. Hlavní činností PS je organizace a realizace plavecké výuky pro žáky 1. st. ZŠ v rámci povinné tělesné výchovy a předplavecké výuky dětí z mateřských škol. Žáci města a okresu Hradce Králové dochází na plaveckou výuku hrazenou ze státního rozpočtu, ve dvou nebo ve třech po sobě jdoucích ročnících v rozsahu 40 hodin. Projekt rámcového vzdělávání doporučuje docházku do plavecké výuky žákům 3. a 4. ročníků na základě progresivního rozvoje psychické a fyzické zdatnosti, která vede k nejefektivnějšímu a nejekonomičtějšímu vynaložení státních finančních prostředků. Vzhledem k časově omezené a nízké dotaci doporučené MŠMT ČR, jež je pro splnění dovedností stanovené pro výkon „Plavec“ nedostačující, nabízí PS docházku do plavecké výuky ve třech a více plaveckých etapách.